Uchádzači

Študijný odbor Ošetrovateľstvo – bakalárske štúdium (denná forma)

Termín podania prihlášky : do 31. marca 2021
konanie prijímacích skúšok:  jún 2021*

*prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2018/2019 je v študijnom odbore Ošetrovateľstvo odpustená.
Po posúdení plnenia základných podmienok prijatia na štúdium budú prijatí uchádzači s najvyšším počtom dosiahnutých bodov podľa kritérií výberu uchádzačov stanovených FSVaZ (pozri bližšie – Podmienky prijímacieho konania)

dĺžka štúdia: 3 roky                                                              
akademický titul: bakalár (Bc.)

Viac informácií: : https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/prijimacie-konanie/moznosti-vysokoskolskeho-studia

Prečo študovať Ošetrovateľstvo PRÁVE na FSVaZ UKF v Nitre
 • akreditovaný študijný odbor podľa požiadaviek Európskej Únie
 • uznávanie diplomu vo všetkých krajinách Európskej Únie
 • 100% zamestnateľnosť ako sestra na všetkých oddeleniach v nemocniciach, ambulanciách praktických a odborných lekárov, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, hospicoch, denných stacionároch, centrách, liečebných ústavoch, domoch ošetrovateľskej služby
 • 3-ročné štúdium v dennej forme
 • prijatie na štúdium bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov predchádzajúceho štúdia
 • počas štúdia si absolvuješ prednášky, semináre, cvičenia aj formou e-learningu najmä z predmetov z oblasti ošetrovateľstva, medicíny, psychológie, pedagogiky, manažmentu
 • polovica hodín štúdia je prax (v nemocnici, ambulanciách, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, hospici)
 • možnosť študijných pobytov a stáži v Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike
 • možnosť štúdia aj odborného anglického jazyka
 • bohaté mimoškolské aktivity (napr. meranie krvného tlaku, tukov, BMI u ľudí v nitrianskom regióne)
 • vzdelávanie profesormi, docentmi, odbornými asistentmi z ošetrovateľstva a medicíny, ktorí majú bohaté skúsenosti vo vzdelávaní, vo výskume a publikovaní aj v zahraničí
 • úspešným absolvovaním štúdia získaš akademický titul „Bc.“ (bakalár) a máš možnosť ďalej študovať v študijnom odbore Ošetrovateľstvo a získať akademický titul „Mgr.“ (magister)
Prečítajte si reakcie absolventov Katedry ošetrovateľstva: