Informácie o udalostiach

Záverečné stretnutie Erasmus+ v Edinburghu

Pedagogičky z Katedry ošetrovateľstva PhDr. Dana Zrubcová, PhD. a PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., sa v dňoch 5.6.-7.6.2023 zúčastnili záverečného pracovného stretnutia v rámci Erasmus+ projektu „A new Agenda for Nurse Educator in Europe“ na University of Edingurgh v Edinburghu. Riešiteľmi projektu boli pedagógovia zo 6 univerzít : University of Turku (Fínsko), University of Eastern Finland (Fínsko), University of Malta (Malta), University of Edinburgh (Škótsko), Universitat Internacional de Catalunya (Španielsko) a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Cieľom projektu bolo rozvíjať a propagovať akademické vzdelávanie pedagógov vzdelávajúcich sestry tak, aby reflektovalo globálne zdravotné potreby s dôrazom na využívanie digitálnych technológií vo výučbe a vytvoriť pre vzdelávateľov jednotné kompetencie.

Záverečné pracovné stretnutie bolo zamerané na finalizáciu učebnice o vyučovaní a učení v rôznych vzdelávacích prostrediach so zameraním na odbornú spôsobilosť pedagógov vzdelávajúcich sestry v európskom priestore  a plánovanie ďalšej spolupráce.

Kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti vo významnej miere závisí od kvality vzdelávania sestier, v ktorom majú nezastupiteľnú úlohu pedagógovia vzdelávajúci sestry.

Text a foto: Katedra ošetrovateľstva