Informácie o udalostiach

Ľudské telo v interaktívnom vzdelávaní

Dňa 5.5. 2023 sa na pôde FSVaZ UKF v Nitre uskutočnila vzdelávacia aktivita určená pre žiakov 4. ročníkov ZŠ Kniežaťa Pribinu v Nitre. Vzdelávacia aktivita bola zameraná na interaktivitu výučby o ľudskom tele a bola rozdelená na tri časti: 1. Anatómia a fyziológia ľudského tela, 2.Vyšetrenie ľudského tela a 3. Dýchaním proti stresu.

Počas vzdelávacej aktivity Anatómia a fyziológia ľudského tela spoznali deti anatómiu ľudského tela cez modely jednotlivých systémov. Mali možnosť si pozrieť jednotlivé orgány ľudského tela, ich veľkosť, uloženie v tele a spoznať ich dôležitú funkciu v ľudskom tele. Na modely tehotnej ženy mohli deti lepšie pochopiť  vývoj dieťaťa v tele matky a funkciu placenty. Počas vzdelávacej aktivity Vyšetrenie ľudského tela prostredníctvom „hight fidelity“ modelov mohli deti počúvať dýchanie a činnosť srdca pomocou fonendoskopu, nahmatať tep na rôznych miestach tela, vidieť reakciu zreníc, či počúvať zvuky tráviaceho systému. Pomocou modelu resuscitácie s názornou ukážkou cirkulácie krvi do mozgu deti lepšie porozumeli princípu činnosti srdca ako pumpy a precvičili si poskytovanie resuscitácie v prípade zástavy srdca. Deti si vyskúšali zrealizovať odber krvi z modelu ruky, získali poznanie o krvi a jej zložkách, ktoré sa dajú vyšetriť. Tieto aktivity boli realizované v rámci Katedry ošetrovateľstva pod odborným vedením PhDr. Jozefíny Mesárošovej, PhD. a doc. PhDr. Andrey Solgajovej, PhD. v spolupráci so študentkami druhého ročníka študijného programu ošetrovateľstvo Viktóriou Machálikovou a Erikou Chmurčiakovou.

Jednou z aktivít vzdelávacej aktivity bola psychologická aktivita Dýchaním proti stresu. Deti sa naučili, ako si môžu pomôcť v stresových situáciách vlastným dýchaním a bližšie porozumeli čo sa s nimi deje pri rôznych emóciách a pri strese. Popri tejto aktivite deti veľmi zaujali aj iné témy, najmä optické ilúzie. Aktivita bola realizovaná Katedrou psychologických vied, pod odborným vedením prof. PhDr. Tomáša Sollára, PhD. a doc. PhDr. Marty Zaťkovej, PhD. ako i doktorandov študijného odboru psychológia Mgr. Lucii Ráczovej a Mgr. Borisa Katrušína.

Vzdelávacia aktivita priniesla veľa podnetných zážitkov, ktoré deťom spestrili aktuálne preberané témy v predmete Prírodoveda. Pre všetkých bola táto aktivita obohatením, a u viacerých detí vzbudila záujem o štúdium  na univerzite a podporila túžbu byť v budúcnosti profesionálom v pomáhajúcich profesiách.

Text: Katedra ošetrovateľstva, Katedra psychologických vied