Informácie o udalostiach

Losovanie študentov na praktickú štátnu skúšku

V študijnom odbore ošetrovateľstvo je jedným z predmetov štátnej skúšky aj predmet Praktická skúška z ošetrovateľstva, v rámci ktorého študenti preukazujú svoje nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti získané počas náročného trojročného štúdia priamo v klinickej praxi. Praktické skúšky budú prebiehať na Internej, Chirurgickej, Psychiatrickej klinike a Klinike detí a dorastu vo FN Nitra. Zadelenie študentov na jednotlivé úseky sa uskutočnilo dňa 27.4.2023, kedy si študenti 3. ročníka losovali miesto praktickej skúšky. Losovanie prebiehalo pod vedením doc. PhDr. Solgajovej, PhD., PhDr. Krištofovej, PhD., PhDr. Mesárošovej, PhD. a PhDr. Spáčilovej, PhD.

Tento deň sme využili aj na ocenenie študentov, ktorí nás v akademickom roku 2022/2023 reprezentovali na národných a medzinárodných súťažiach v odbore ošetrovateľstvo a šírili tak dobré meno našej Alma mater. Medzi ocenené študentky patrili Mgr. Michaela Býnová, Babeta Bieleschová, Jana Brindzová a Klaudia Šimonová.

Zároveň vedúca Katedry ošetrovateľstva doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD. pogratulovala študentkám, ktoré boli úspešné v rámci Študentskej vedeckej odbornej konferencie v odbore ošetrovateľstvo. Ocenenie si prevzali: Ingrid Barancová, Nikola Halajová, Mgr. Michaela Býnová, Babeta Bieleschová.

Oceneným študentkám gratulujeme a všetkým tretiakom prajeme úspešný priebeh štátnych skúšok.

Pozrite si video o súťaži JESENNÝ KEMP 2022 – Nemocnice Svet zdravia, ktorej sa zúčastnili aj študentky tretieho ročníka Jana Brindzová a Klaudia Šimonová.

https://www.facebook.com/NemocniceSvetzdravia/videos/jesenn%C3%BD-kemp-medikov-a-bud%C3%BAcich-sestier-2022/711657123940857/