Informácie o udalostiach

Návšteva NÚDCH v Bratislave

Štúdium ošetrovateľstva zahŕňa širokú škálu predmetov, v ktorých študenti získajú vedomosti a profesijné zručnosti potrebné na poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti vo všetkých vekových kategóriách v podmienkach ambulantnej, ústavnej i komunitnej starostlivosti. V rámci prípravy budúcich sestier sa snažíme o čo najlepšie prepojenie teórie s praxou a obohacujeme výučbu o sprostredkovanie nových skúseností aj na špecializovaných klinických pracoviskách. Keďže starostlivosť o dieťa má oproti starostlivosti o dospelých svoje osobitosti, využili sme príležitosť navštíviť Národný ústav detských chorôb v Bratislave. Študenti mali možnosť sa zoznámiť so špecifikami ošetrovateľskej starostlivosti o detského pacienta na Klinike detskej hematológie a onkológie, na Klinike detskej neurológie a na Oddelení urgentného príjmu. Veríme, že študenti, ktorí majú záujem profesijne sa venovať pediatrickým pacientom, sa po návšteve zdravotníckeho zariadenia vo svojej voľbe utvrdili. A tí, ktorí nie sú ešte rozhodnutí, majú príležitosť porozmýšľať nad možnosťou poskytovať starostlivosť práve tým najzraniteľnejším pacientom – deťom.

PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD., Katedra ošetrovateľstva, FSVaZ, UKF v Nitre