Informácie o udalostiach

Prvá pomoc na Základnej škole Kniežaťa Pribinu v Nitre

Zážitkové učenie je preferovanou metódou vo vzdelávaní, prostredníctvom ktorej vytvoríme u žiakov zážitok a možnosť vyššej motivácie a lepšieho výsledku. Ďakujeme vedeniu školy a pedagógom ZŠ Kniežaťa Pribinu, a menovite p. učiteľke Mgr. Eve Bárekovej za možnosť byť súčasťou ich výnimočnej aktivity, ktorú pripravili pre deti – „Učenie sa o prvej pomoci“. Túto aktivitu realizovali v spolupráci s Katedrou ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre, týždenne od septembra do novembra 2022, pre žiakov 1.- 4.ročníkov ich školy.

Hlavnými aktérmi vzdelávania a prípravy žiakov pre poskytovanie prvej pomoci boli študentky tretieho ročníka študijného programu Ošetrovateľstvo, budúce sestry Dominika Vrtáková, Natália Švelanová, Božena Solčanská a Karin Szepeová pod vedením vedúcej katedry doc. PhDr. Andrei Solgajovej, PhD.. V rámci vzdelávania so žiakmi viedli diskusie o pojmoch prvej pomoci a pomoci druhým, o potrebe zachovania pokoja a potrebe byť láskavými pri poskytovaní prvej pomoci, ako zostať v bezpečí pri poskytovaní prvej pomoci a precvičovali  si základné zručnosti prvej pomoci.  Hlavným zámerom bolo nasledovať aktivity študentiek ošetrovateľstva, a tak sa učiť o prvej pomoci v reálnych situáciách čo najviac. Na podporu učenia boli vytvorené krátke scenáre reálnych situácií z bežného života ako napríklad: bezvedomie so zástavou dýchania, bezvedomie bez zástavy dýchania, krvácanie, popáleniny, dusenie, v rámci ktorých sa trénovali zručnosti pre poskytnutie prvej pomoci.

Záverom celej aktivity bola súťaž, kde si jednotlivé triedy v rámci ročníkov, v štyroch kategóriách porovnali vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci  a výhercovia získali diplom. Výhercom, ale aj všetkým zúčastneným súťažiacich ako aj všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili tejto aktivity tlieskame za ich odvahu a záujem pomôcť druhým.