Informácie o udalostiach

Simulácia: ťažko na cvičisku, ľahko v praxi

Simulačné centrá významnou mierou prispievajú ku kvalitnej príprave študentov zdravotníckych odborov pred priamym kontaktom s pacientom v klinickom prostredí a zároveň podporujú interakciu pedagóga a študenta a celkovo zatraktívňujú vzdelávací proces. Podujatie s názvom „Simulácia: ťažko na cvičisku, ľahko v praxi“ bolo v rámci Týždňa vedy a techniky 2022 zamerané na predstavenie využívania simulácií vo vzdelávaní klinických predmetov v študijnom programe ošetrovateľstvo pomocou high fidelity modelov. Workshop bol zameraný konkrétne na podporu zručností u študentov ošetrovateľstva, budúcich sestier pri posúdení pacienta a fyzikálnom vyšetrení dýchacieho a srdcovo-cievneho systému. Vybudovaním simulačného centra na FSVaZ UKF v Nitre a zakomponovaním simulácií do vzdelávania reflektujeme na najaktuálnejšie výzvy pre najmodernejšie trendy vo výučbe študentov zdravotníckych odborov.