Informácie o udalostiach

Podpora zdravia a výchova k zdraviu

Dňa 8.11.2022 sa uskutočnilo v priestoroch vestibulu hlavnej budovy UKF v Nitre podujatie organizované Katedrou ošetrovateľstva, FSVaZ, s názvom „Podpora zdravia a výchova k zdraviu“. Toto podujatie bolo organizované v rámci Týždňa vedy a techniky na univerzite. Cieľom akcie ktorej sa zúčastnili študenti druhého ročníka študijného odboru Ošetrovateľstvo, bolo zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré pomôžu ovplyvniť správanie sa jedincov k svojmu zdraviu. Išlo predovšetkým o sprostredkovanie zásad zdravého životného štýlu, duševnej hygieny a poradenstvo v prevencii najmä civilizačných chorôb.
Študenti uskutočňovali meranie krvného tlaku, tukov a cukru v krvi, celkový podiel tuku v organizme, BMI (Body Mass Index). Na základe nameraných hodnôt, vo vzťahu k údajom ako vek, hmotnosť, pohybová aktivita, boli respondenti informovaní o výsledkoch. V prípade nameraných hodnôt, ktoré vybočovali z fyziologického rozmedzia, uskutočnili študenti v spolupráci s pedagógmi poradenskú činnosť.
Forma zdravotnej výchovy sa uskutočňovala nielen slovom ale i tlačenou formou, prostredníctvom informačných letákov s rôznym zameraním na prevenciu ochorení a na podporu a ochranu zdravia. Podujatie bolo zo strany respondentov prijaté veľmi pozitívne.

PhDr. Alica Slamková, PhD. Katedra ošetrovateľstva, FSVaZ, UKF v Nitre