Informácie o udalostiach

Špecializačné štúdium zdravotníckych pracovníkov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ponúka možnosť absolvovania špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov v odboroch OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ V KOMUNITE a OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DOSPELÝCH. Štúdium sa uskutočňuje na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva.

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na vzdelávanie vyplnením prihlášky a jej zaslaním na Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva, študijné oddelenie, Kraskova 1, 949 01 Nitra – do 31.8.2022.

Informácie o akreditovaných vzdelávacích programoch, informačné listy, učebné plány ako aj AKTUÁLNU VERZIU Žiadosti o zaradenie do špecializačného štúdia nájdete na web stránke univerzity:

http://www.ukf.sk/…/specializacne-studium

(prosím zdieľajte)