Informácie o udalostiach

Výučba založená na dôkazoch

Na Katedre ošetrovateľstva v období 4.-8. apríla 2022 prebiehajú prednášky medzinárodnej študijnej jednotky Evidence-Based Teaching = Výučba založená na dôkazoch. Akcia ktorá sa koná v rámci programu ERASMUS je zaujímavým a moderným spestrením bežnej výuky pre študentov aj vyučujúcich.

Mali sme možnosť vypočuť si nasledovné prezentácie lektorov zahraničných univerzít:

Dr Corinne Marie Scicluna: Leadership in Nursing

— lektorka Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníckych vied Maltskej univerzity; Prezidentka Maltskej asociácie pre liečbu rán a Senior manažérka ošetrovateľstva Nemocnice Matky božej v Mside na Malte. Hlavnou oblasťou jej špecializácie je ošetrovanie rán a defektov kože ale zaoberá sa aj s témou manažmentu v ošetrovateľstve.

Leena Seriola: Intensive Care Nursing

— lektorka odborov sociálnej práce a zdravotnej starostlivosti na JAMK Univerzite aplikovaných vied v Jyväskylä vo Fínsku. Má dlhoročné praktické skúsenosti ako sestra JIS, preto intenzívna ošetrovateľská starostlivosť je aj hlavným tematickým okruhom jej výskumu. Na univerzite prednáša aj predmety Ošetrovateľstvo a verejné zdravie, Praktické ošetrovateľstvo či Evidence Based Nursing.

Corinne Scicluna, Leena Seriola: Identifying patients´ needs = Identifikácia potrieb pacientov

FSVaZ UKF v Nitre reprezentovali prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., prodekan fakulty pre vedecko-výskumnú činnosť, PhDr. Dana Brázdilová, PhD. a PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD. ktorá poslucháčov zaujala s prezentáciou Non-Healing Wounds = Nehojace sa rany. Prednášku simultánne tlmočila Mgr. Mária Semanišinová.