Informácie o udalostiach

ŠVOK v odbore Ošetrovateľstvo tento rok počas Svetového dňa kreativity a inovácií

Organizovanie študentských vedeckých odborných konferencií  v odbore Ošetrovateľstvo má na FSVaZ už dlhú tradíciu, a to od roku 2005, a ani pandémia, neistota, nové spôsoby komunikácie a kontaktu so študentmi v minulom roku, nemali vplyv na to, aby sme tradíciu prerušili.  Tento rok sa ŠVOK v odbore Ošetrovateľstvo konala 21. 4. 2021 možno trochu symbolicky počas Svetového dňa kreativity a inovácií. Všetkých 5 študentiek bakalárskeho štúdia, ktoré prezentovali výsledky svojej vedeckej práce, prejavili skutočne vysokú mieru kreativity a aj kvality. Preto bolo pre odbornú hodnotiacu komisiu v zložení doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD., PhDr. Erika Krištofová, PhD., PhDr. Miroslava Líšková, PhD., PhDr. Ľubica Poledníková, PhD. a Patrícia Šalagová veľmi ťažké rozhodnúť o tom, kto získa prvé tri miesta. Posúďte sami. Témy, ktoré študentky odboru Ošetrovateľstvo spracovávali počas obdobia, kedy súčasne realizovali klinickú prax a aj dobrovoľnícke aktivity  v nemocniciach v prvej línii, boli o meracích a hodnotiacich nástrojoch v príprave sestier, robotoch v zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, sociálnej klíme v škole, obezite, hygiene rúk u študentov ošetrovateľstva. Zohľadňujúc uvedený fakt náročnosti podmienok štúdia zdravotníckych odborov a aj to, že prezentované práce boli svojou kvalitnou veľmi vyrovnané, v tento neobvyklý ročník boli udelené dve prvé a dve druhé miesta. Prvé miesto obsadili študentky Oľga Buranská s témou Sociálne asistujúci roboti v zdravotníckej a sociálnej starostlivosti a Veronika Ferencziová s témou Obezita v dospelosti. Druhé miesto obsadili študentky Anna Mária Gombáliková s témou Sociálna klíma v škole a Nikoleta Kubíková  s témou Hygiena rúk študentov ošetrovateľstva. Tretie miesto získala študentka Simona Lédlová s témou Využívanie meracích nástrojov a hodnotiacich škál v pregraduálnej príprave sestier. Srdečne blahoželáme. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom konferencie za ich prácu a nadšenie pre kreativitu, inovácie a za ich čas, ktorý príprave a účasti venovali. Poďakovanie patrí aj pani Mariane Mikulovej, techničke na katedre Ošetrovateľstva, za jej pomoc.

Tento ročník bol skutočne výnimočný aj tým, že jedna  členka odbornej hodnotiacej komisie sa pripojila online z krásneho prostredia lesov Malej Fatry, čo by sa nám v minulých rokoch zdalo asi nepredstaviteľné a neuskutočniteľné. Pandémia nám priniesla veľa zlého a veľa strát, ale priniesla nám aj zmeny v spôsoboch uvažovania, v nazeraní na svet, a znamenala posun hraníc možného. Priniesla vzostup kreativity,  využívanie inovácií, a je iba na nás ako ich budeme schopní a ochotní prijať. Kreativita bola, je a vždy bude súčasťou univerzitného priestoru a východiskom pre nové vynálezy, patenty a poznanie, ktorých cieľom je pomáhať ľuďom.

Dňa 22. 4. 2021, na Deň zeme, sa na Prešovskej univerzite konala Medzinárodná študentská konferencia v zdravotníckych vedách, na ktorú sa ako jediná z našej univerzity prihlásila so svojou  prácou práve Oľga Buranská, a tak šírila dobré meno našej univerzity na medzinárodnej úrovni.

PhDr. Miroslava Líšková, PhD., Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF

Účastníci ŠVOK a členovia poroty
Odborná porota