Informácie o udalostiach

Podujatia Týždňa vedy a techniky 2020 budú online

Názov podujatia: Vedecký odkaz od Florence Nightingale
Typ podujatia: prednáška, workshop
Cieľová skupina: mládež, odborná verejnosť na pozvánky
Termín podujatia: 9. 11. 2020
Čas podujatia: 7:30 – 10:45 hod.
Miesto konania: https://bit.ly/2HhOwI3
Stručný popis: Prednáška a workshop sú zamerané na rozšírenie povedomia a schopností študentov ošetrovateľstva o možnostiach vyhľadávania priamych dôkazov (Evidence Based Nursing) o odporúčaných a overených ošetrovateľských intervenciách pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Ide o nadviazanie na posolstvo zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale, ktorá bola nielen obetavou sestrou, ale aj zručnou manažérkou so záľubou v štatistike.
Organizátor: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, Nitra
PhDr. Dana Zrubcová, PhD. (e-mail: dzrubcova@ukf.sk), doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD. (e-mail: asolgajova@ukf.sk)
Spoluorganizátori: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Bratislava
Webová stránka podujatia: http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/;
link: https://bit.ly/2HhOwI3


Názov podujatia: Virtuálny svet vo vysokoškolskom priestore
Typ podujatia: seminár spojený s prezentáciou
Cieľová skupina: študenti UKF
Termín podujatia: 11. 11. 2020
Čas podujatia: od 07:30 – 09:00 hod.
Miesto konania: https://meet.ukf.sk/virtualnysvet
Stručný popis: Hlavným cieľom aktivity je priblížiť pútavým spôsobom študentom 1. ročníka vstup do virtuálneho prostredia vzdelávacieho priestoru EDU, ktorý poskytuje databázu informácií v rámci jednotlivých kurzov (výukových predmetov) a v ktorom sa budú pohybovať v čase nadobúdania a nasávania vedomostí, intelektuálnych zručností a ďalšieho formovania kritického myslenia vysokoškolského študenta s v kontexte ošetrovateľstva založeného na dôkazoch. Tento výučbový priestor umožňuje efektívnu interakciu medzi vyučujúcimi a študentmi, prezentáciu odborných informácií, spätnú väzbu prostredníctvom autotestov atď.
Organizátor: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre, PhDr. Alica Slamková, PhD. (e-mail: aslamkova@ukf.sk); PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD., PhDr. Miroslava Lišková, PhD.
Webová stránka podujatia: http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/
Miesto konania: https://meet.ukf.sk/virtualnysvet


Názov podujatia: Univerzitná kvapka krvi
Typ podujatia: návšteva
Cieľová skupina: verejnosť, študenti
Termín podujatia: 9. 11. – 13. 11. 2020
Čas podujatia: 07:00 – 14:00 hod.
Miesto konania: Národná transfúzna služba, FN Nitra, Špitálska 2, Nitra
Stručný popis: Univerzitná kvapka krvi je humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Nitre. Odberovým miestom je Národná transfúzna služba Nitra. Študent upozorní pracovníka NTS, že daruje krv v rámci Univerzitnej kvapky krvi na UKF.
Organizátor: Katedra ošetrovateľstva, FSVaZ UKF v Nitre, PhDr. Erika Krištofová, PhD., e-mail: ekristofova@ukf.sk
Spoluorganizátori: Národná transfúzna služba v Nitre
Webová stránka podujatia: http://www.ntssr.sk/kde-darovat-krv/nitra