Informácie o udalostiach

Vážení predstavitelia organizácií v zdravotníctve, Vážení spolupracovníci, Vážené kolegyne a kolegovia,

Rok 2020 je pre sestry a pôrodné asistentky výnimočným rokom. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na svojom 72. zasadnutí v Ženeve vyhlásila rok 2020 za „Rok sestry a pôrodnej asistentky“. V tento rok zároveň spoločne s miliónmi sestier na celom svete oslávime 200. výročie narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florance Nigtingale (12.mája 1820). Tento rok nám prináša aj príležitosť na pozdvihnutie prínosu sestier a pôrodných asistentiek pre zdravie ľudí na celej planéte.V posledných desaťročiach napreduje oblasť ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie míľovými krokmi, pričom význam úlohy sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotnej starostlivosti sa neustále posilňuje.

Autority a organizácie na celom svete sa vyjadrujú k prínosu sestier a pôrodných asistentiek pre našich obyvateľov, pričom poukazujú na ich nezastupiteľnú úlohu v procese liečby a uzdravovania pacientov, ako aj pri udržiavania zdravia jednotlivcov a komunít.Je to veľký dôvod na oslavu a krok vpred pri zvyšovaní medzinárodného profilu a postavenia ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, ako aj možnosť pre zviditeľnenie dôležitosti a potrieb ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie aj na národnej úrovni.

Pri tejto príležitosti SK SaPA organizuje V DŇOCH 23.-24. SEPTEMBRA 2020 V HOTELI SENEC V SENCI IV. výročnú medzinárodnú konferenciu_ „OŠETROVATEĽSTVO A PÔRODNÁ ASISTENCIA V PROCESE ZMIEN“ s podtitulom: „2020 ROK SESTRY A PÔRODNEJ ASISTENTKY“

Cieľovou skupinou konferencie sú sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú dôležitou súčasťou zdravotníckeho systému a preto by sme pri tejto príležitosti radi využili možnosť poukázať na ich postavenie, potreby vzdelávania, výskumu, na ich kompetencie, či na príčiny a riešenia ich nedostatku, prínos pre zdravotníctvo a ich využitie v budúcnosti meniaceho sa zdravotníckeho systému.Dovoľte mi, aby som vás v mene SK SaPA aj v mene svojom srdečne pozvala diskutovať o vnímaní sestier a pôrodných asistentiek a ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie z pohľadu spolupracovníkov, ústavných, či ambulantných poskytovateľov, zdravotných poisťovní, verejnej správy, štátnej správy, či pacientov.

Vážení predstavitelia organizácií v zdravotníctve, Vážení spolupracovníci, Vážené kolegyne a kolegovia,

Verím, že svojou aktívnou účasťou nielen obohatíte naše odborné podujatie, ale zároveň aj prispejete k podpore a zvýšeniu prestíže tohto podujatia. Bude pre nás veľkou cťou privítať Vás v Senci. Zároveň Vás prosím o zdieľanie informácie medzi Vašimi kolegami.

OŠETROVATEĽSTVO A PÔRODNÁ ASISTENCIA V PROCESE ZMIEN IV. Celoslovenská konferencia SKSaPA s medzinárodnou účasťou NURSING AND MIDWIFERY IN THE PROCESS OF CHANGE IV. National Conference of the Slovak Chamber of Nurses and Midwives with International Participation

PHDR. LUKÁŠ KOBER, PHD., MPH, RNPredseda organizačného výboru konferencie _Chairman of the Organizing Committee of the Conference