Informácie o udalostiach

Edukácia detí v predškolskom veku

Zdravotno-výchovná aktivita: Podpora zdravia u detí v predškolskom veku

Termín a miesto: 2.5.2019, Materská škola Párovská ul. Nitra

Koordinátorky podujatia: PhDr. Erika Krištofová, PhD., PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.

Cieľom podujatia bolo rozvíjať u detí pozitívny vzťah k otázkam zdravotnej výchovy z hľadiska zodpovednosti za svoje zdravie a predchádzať poraneniam. Študentky a pedagógovia Katedry ošetrovateľstva ponúkli deťom vedomosti o zásadách poskytnutia prvej pomoci.  Predviedli praktické ukážky a umožnili nácvik ošetrenia ľahších zranení u detí v predškolskom veku.