Informácie o udalostiach

XXL Akadémia 2018

Posledný júnový týždeň už šiestykrát na pôde UKF v Nitre sa realizovali vzdelávacie aktivity pre osoby so špeciálnymi potrebami. Študentmi XXL Akadémie boli klienti z viacerých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tento ročník bol výnimočný tým, že medzi nimi boli zaradené aj osoby so špeciálnymi potrebami z komunity mesta Nitry.

Vstup do štúdia „spečatilo“ 30 študentov  slávnostnou imatrikuláciou, kde si z rúk doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD. dekana FSVaZ prevzali Zápisné listy a Študijné výkazy. Vysokoškolskí učitelia, odborníci v príslušných študijných, vedných odboroch a ich študenti si zodpovedne pripravili na každý deň zaujímavé vyučovanie, obohatené praktickými ukážkami a cvičeniami. Činnosti boli zamerané na komunikáciu, kultúru a problémy sociálno-spoločenskej oblasti. V pondelok PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. spoločne so študentmi z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied hovorili so študentmi o svojich silných stránkach, v akých oblastiach sú šikovní a užitoční. Kolektív odborníkov pod vedením doc. PhDr. Adriany Réckej, PhD. z Katedry výtvarnej tvorby a výchovy maľovali obrazy – hotové umelecké diela na tému  Svet našimi očami – XXL výtvarník. Ústav romologických štúdií s PhDr. Katarínou Vankovou, PhD. pripravil na stredu exkurziu v pekárni, kde študenti mali možnosť vidieť pekárenskú výrobu. Aj napriek určitým fyzickým obmedzeniam študenti z Katedry telesnej výchovy spolu s PhDr. Natáliou Czakovou, PhD. rozhýbali s úsmevom športovými aktivitami všetkých zúčastnených. Pred slávnostnou promóciou sa všetci stretli v duchu cesty k sebe – ceste k porozumeniu v Pastoračnom centre UKF s doc. ThDr. Ľubomírom Hladom, PhD. V moderných priestoroch Klientskeho centra doc. PaeDr. Viera Tomková, PhD. s kolektívom pracovníkov z Univerzitnej knižnice UKF pripravili vznešenú slávnostnú promóciu. Prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc. prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť UKF v Nitre a PhDr. Dana Zrubcová, PhD. prodekanka pre vzdelávaciu činnosť FSVaZ UKF odovzdali absolventom diplomy. S radosťou z úspechu sa prišli podeliť s absolventmi ich rodiny, priatelia, ale aj predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja a mesta Nitra. Na záver chceme vyjadriť poďakovanie všetkým spolupracujúcim pracovníkom a ľuďom, ktorí pomáhali a podporili akýmkoľvek spôsobom túto vzdelávaciu aktivitu.

Ľuboslava Pavelová,  Erika Krištofová