Informácie o udalostiach

Deň sestier 2018

Medzinárodný deň sestier si celý svet pripomína 12. mája v deň narodenín priekopníčky a zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingalovej.  Odborný seminár Katedry ošetrovateľstva organizovaný každoročne pri tejto príležitosti poskytuje priestor na stretnutie sestier z praxe, odborných asistentov i študentov ošetrovateľstva. Seminár otvorili a jeho význam vo svojich príhovoroch ocenili aj PhDr. Miroslava Líšková, PhD – prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci UKF v Nitre., doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. – dekan FSVaZ UKF v Nitre, PhDr. Dana Zrubcová, PhD. –  prodekanka pre vzdelávaciu činnosť FSVaZ  a PhDr. Andrea Solgajová, PhD. – vedúca Katedry ošetrovateľstva.
Úvodná prednáška PhDr. Melanie Beťkovej, PhD. námestníčky riaditeľa FN v Nitre pre ošetrovateľstvo, na tému Sestra-povolanie na celý život, svojou zaujímavosťou nie len upútala pozornosť ale miestami až dojala k slzám celé obecenstvo.
Nemenej pozoruhodná bola aj prezentácia MUDr. Mareka Ďuriša s názvom Celkom obyčajný deň… s Lekármi bez hraníc v ktorej opísal svoje skúsenosti ako lekára na misii v Sudáne.
Ako ďalší bod programu PhDr. Zlatica Halmová, MPH námestníčka pre ošetrovateľstvo zo Svet zdravia a.s. Nemocnica Topoľčany oboznámila prítomných s najnovšími trendmi v prístupe k nozokomiálnym nákazám, potom študenti Katedry ošetrovateľstva Marek Sýkora a Viktória Šutová hovorili o svojich zážitkoch počas pobytu na mobilite Erasmus+ v Českej republike.
V závere sme vypočuli prezentácie dvoch víťaziek katedrového kola ŠVOK, Alžbety Uličnej – Validácia ošetrovateľskej diagnózy Neefektívne zvládanie záťaže modelom klinickej diagnostickej validity a Viktórii Šutovej – Výskyt úzkosti u pacientov s bronchiálnou astmou. Za tento krásny výkon prevzali diplom z rúk vedúcej Katedry ošetrovateľstva.
Po oficiálnej časti nasledovalo príjemné posedenie, kde svojou prítomnosťou nás uctili aj bývalé kolegyne, seniorky Mgr. Eva Tulinská a Emília Gregušová.
Hlavnou organizátorkou odborného seminára bola PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD., moderovali študenti druhého ročníka Mária Jenisová a Tomáš Tirpák.