Informácie o udalostiach

ŠVOK – 5.4.2018

Študentská odborná a vedecká konferencia je prehliadkou odborných prác študentov, jej priebeh pripomína vedeckú konferenciu či obhajobu záverečnej práce pričom vystúpenie súťažiacich posúdi odborná porota. Do tohtoročného katedrového kola ktorá sa konala 5.4.2018  prihlásilo deväť študentov z tretieho ročníka s nasledujúcimi prácami:

Kristína Feckaničová: Validácia ošetrovateľskej diagnózy Neefektívne zvládanie záťaže modelom validity diagnostického obsahu
Monika Jaššová: Akútna bolesť v pediatrickej starostlivosti
Karina Mikleová: Narušená integrita kože u pacientov s nehojacimi sa ranami
Dominika Solnicová: Špecifiká neonatologickej starostlivosti pri ošetrovateľskej diagnóze Neefektívne dojčenie
Diana Studená: Senior a chronická bolesť
Marek Sýkora: Ošetrovateľské intervencie u chirurgických onkologických pacientov
Viktória Šutová: Výskyt úzkosti u pacientov s astmou bronchiále
Renáta Tutková: Neefektívna ochrana ako ošetrovateľská diagnóza u kardiologických pacientov
Alžbeta Uličná: Validácia ošetrovateľskej diagnózy Neefektívne zvládanie záťaže modelom klinickej diagnostickej validity

Aktuálnosť zvolených tém, preukázané výsledky výskumov ale aj spôsob samotných prezentácií svedčili o pripravenosti súťažiacich a o vysokej úrovni prác. Odborná porota v zložení PhDr. Miroslava Líšková, PhD. PhDr. Andrea Solgajová, PhD. a Patrícia Bečková ako reprezentantka študentov, po dôkladnom zvážení vybrala troch najlepších: 1. miesto získala Viktória Šutová2. miesto Monika Jaššová a na 3. sa umiestnila Alžbeta Uličná. Víťazom srdečne blahoželáme!

Galéria fotografií