Informácie o udalostiach

Ocenenie študentky

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc, prial a ocenil siedmich študentov zo všetkých piatich fakúlt univerzity, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v rôznych oblastiach. Medzi nimi bola aj Martina Buláková študentka Katedry ošetrovateľstva.

Martina Buláková aktívnou činnosťou zameranou na ochranu a podporu zdravia prispieva k šíreniu humanity medzi deťmi a mládežou. Svoju aktívnu činnosť pravidelne vykonáva ako zdravotník v združení eRko počas letných táborov a dvakrát mesačne organizuje stretnutia detí v pastoračnom centre na Kalvárii v Nitre. Martina sa každoročne aktívne zúčastňuje na organizovaní podujatí Katedry ošetrovateľstva FSVaZ – Týždeň vedy a techniky, Študentských dní nitrianskych univerzít. Jej činnosť prispieva k budovaniu atraktivity odboru ošetrovateľstvo o šíreniu dobrého mena UKF.                                                                                                                                                                                                                                                                          (Náš čas 1/2018)