Informácie o udalostiach

Poradenstvo zamerané na zdravie

Milý študent/tka,

Poradenské  a servisné centrum pre študentov  UKF v Nitre poskytuje okrem iného aj systém poradenstva pre zabezpečenie potrieb študentov v oblasti zdravia. Určite súhlasíš, že zdravotnícka starostlivosť v našich podmienkach síce dosahuje vysokú úroveň, ale často v kontakte lekár – pacient (klient) absentuje priestor potrebný pre komunikáciu, zameranú na podrobnejšiu informovanosť o zdravotnom stave, alebo ďalšiu edukáciu v rôznych oblastiach podpory zdravia.

Ponúkame poradenstvo v oblasti podpory zdravia – otázky zdravého životného štýlu, prevencie ochorení, najmä civilizačných ochorení (napr. obezita, vírusové a infekčné ochorenia, poradenstvo v témach užívania rôznych omamných látok a pod). Zrýchlený životný štýl, neschopnosť zvládať náročné životné situácie sú dôvodom zvýšeného výskytu aj psychických problémov alebo ochorení. Aktuálna je aj otázka reprodukčného zdravia, či ochrana zdravia počas odbornej praxe.

Po príchode do nového mesta by si určite potreboval v prípade zhoršenia zdravotného stavu kontakt na dostupnú zdravotnú starostlivosť. Aj v tejto oblasti Ti ponúkame pomoc.

Poskytujeme skupinové ale aj individuálne poradenstvo, odborné prednášky, workshopy, ktoré  zabezpečujú odborní garanti  PhDr. Alica Slamková, PhD. a PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., v úzkej spolupráci s ďalšími odborníkmi z klinickej praxe (špecialisti z rôznych medicínskych odborov).

V prípade Tvojho záujmu Ťa srdečne očakávame, tešíme sa na stretnutie a možnosť pomoci a poradenstva z našej strany. Organizujeme:

  • odborné prednášky prezentované garantom a odborným zamestnancom doplnené prednáškami ďalších klinických  odborníkov
  • workshopy zamerané na študentov s určitou databázou informácií pri riešení konkrétnych problémov v oblasti zdravia
  • individuálne poradenstvo s garantom alebo odborným zamestnancom, prípadne ďalším klinickým odborníkom zabezpečí intimitu pri riešení problémov, ktoré nechce študent prezentovať v rámci ostatných foriem vzdelávania
  • skupinové formy poradenstva umožnia získanie informácií a riešenie zdravotných problémov v rámci menšej skupiny študentov, so zameraním na spoločný problém
  • osvojenie praktických zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci v akútnom ohrození zdravia a života jednotlivca
  • on line poradenstvo
  • krízové intervencie

Odborný garant/poradca/kontakt:
PhDr. Alica Slamková, PhD., aslamkova@ukf.sk, +421 37 6408 816

PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., lpolednikova@ukf.sk,  +421 37 6408 816

MUDr. Marek Rác,  +421 37 6545 492

Poskytovanie poradenstva:
Miesto: Katedra ošetrovateľstva, Kraskova 1, miestnosť  č. 115

pondelok 13:00 – 15:00
utorok 11:00 – 15:00
streda 10:00 – 12:00
štvrtok po dohode
piatok 9:00 – 13:00

V prípade záujmu poskytuje MUDr. Marek Rác  osobné konzultácie v dňoch pondelok – štvrtok: 14,00 – 15,00 hod. v hepatologickej ambulancii vo FN v Nitre.  Stretnutie po dohovore na t.č. +421 37 6545 492.