Charakteristika odboru

Charakteristika odboru

Integrovanou súčasťou zdravotníctva je ošetrovateľstvo. Proces poskytovania zdravotnej starostlivosti v sebe zahŕňa veľké množstvo činností, v ktorých špecifické a významné miesto zaujímajú sestry.

Základné princípy študijného odboru vychádzajú zo širokého pochopenia významu práce sestier, ktoré sú najväčšou skupinou odborníkov zdravotnej starostlivosti a sú považované za kľúčové pri zaisťovaní reformných stratégií. Pripadá im významná úloha v súvislosti s humanizáciou starostlivosti o klientov/pacientov, čo svedčí o potrebe kvalitne pripravených sestier, dostatočne flexibilných, akceptujúcich zodpovednosť za svoju prácu, kompetentných pre prácu v multidisciplinárnych a multiprofesionálnych tímoch v rámci nemocníc a komunít a ktoré sú schopné aktuálne riešiť všetky potreby a zmeny.

Sestra je osoba pomáhajúca pacientom, rodinám a skupinám udržiavať ich fyzický, mentálny a sociálny potenciál a to v prostredí, v ktorom žijú a pracujú. Je poskytovateľom starostlivosti, autorom rozhodnutí, komunikátorom, vedúcou komunity a manažérom v záujme mobilizácie a koordinácie dostupných zdrojov v uspokojovaní potrieb klienta/pacienta a komunít.

Ošetrovateľstvo ako povolanie má systematickú teóriu, prestíž, etický kódex, profesionálnu kultúru, autonómiu a má byť hlavným zdrojom príjmov pre tých, čo ho praktizujú. Ako vedný odbor integruje poznatky z iných odborov zaoberajúcich sa štúdiom človeka, spoločnosti a prostredia. Charakteristický je komplexný prístup k človeku pri zachovávaní a podpore zdravia, pri prevencii a starostlivosti o chorého človeka.

Ošetrovateľstvo ako študijný odbor akceptuje štyri hlavné funkcie sestier, ktoré priamo súvisia s poslaním v spoločnosti:

1. funkcia – poskytovanie a riadenie ošetrovateľskej starostlivosti (podpornej, preventívnej, liečebnej, rehabilitačnej alebo pomoc jednotlivcom, rodinám alebo skupine). Najefektívnejšie sa poskytuje v sérii logických krokov, ktoré sa realizujú metódou ošetrovateľského procesu.

2. funkcia – výchova a vzdelávanie klientov/pacientov a zdravotníckeho personálu, ktorá zahŕňa zistenie individuálnych vedomostí a zručností, ktoré sa vzťahujú k udržiavaniu a obnove zdravia, prípravu a poskytovanie informácií na primeranej úrovni, organizovanie výchovných a vzdelávacích akcií a ich vyhodnocovanie, pomoc sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom získať nové vedomosti a zručnosti.

3. funkcia – aktívne a účinné začlenenie sestry do zdravotníckeho tímu. Predstavuje to spoluprácu s jednotlivcami, rodinami, komunitami a s ďalšími zdravotníckymi profesionálmi pri plánovaní, organizovaní, riadení a vyhodnocovaní efektivity ošetrovateľských služieb, vystupovanie v pozícii vedúceho ošetrovateľského tímu, delegovanie ošetrovateľských aktivít a úloh, spolupráca s členmi multidisciplinárnych a multisektoriálnych tímov, spoluprácu s klientom/pacientom pri realizácii plánu ošetrovateľskej starostlivosti, aktívne zapájanie do koncepcie programov, určovania priorít a hľadania zdrojov a zapájanie sa do reforiem zdravotnej starostlivosti na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni a zverejňovať výsledky správ.

4. funkcia – rozvoj ošetrovateľskej praxe, kritického myslenia a výskumu. Predstavuje to pochopenie a praktickú aplikáciu špecifických vedomostí a zručností, ktoré sú podložené výskumom, využívanie vedomostí a metód, vyplývajúcich z humanitných, fyzikálnych, biologických a behaviorálnych vied, teórie riadenia a vzdelávania, aplikovanie kritického úsudku, využívať kreatívne, intuitívne, logické a analytické myšlienkové procesy, čo dodáva ošetrovateľskému procesu novú dimenziu, teoreticky a prakticky zvládnuť metódy a techniky výskumnej práce a podieľať sa na ošetrovateľskom výskume.

Ciele koncepcie ošetrovateľstva

zamerané na zdravie:
1. pomáhať jednotlivcovi, rodine, skupinám a komunitám dosiahnuť telesné duševné a sociálne zdravie a pohodu v súlade s ich sociálnym a ekologickým prostredím
2. podporiť ich pozitívne zdravie a podporovať človeka ako aktívneho účastníka starostlivosti o vlastné zdravie ktorý je týmto smerom vzdelaný, poučený a ochotný sa o svoje zdravie starať,
3. maximalizovať ľudský potenciál v starostlivosti o seba samého,
4. vykonávať prevenciu ochorení,

zamerané na ochorenie:
5. znižovať negatívny vplyv ochorení na celkový stav človeka (predchádzať komplikáciám),
6. nachádzať a uspokojovať potreby ľudí s porušeným zdravím, ľudí zdravotne postihnutých, ľudí nevyliečiteľne chorých.

Vzdelávanie a výchova sestier musí prebiehať v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej rady sestier (ICN), Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Medzinárodnej organizácie práce a smernicami Rady Európskeho spoločenstva.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov európskej únie:
• Smernica európskeho parlamentu a rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií v znení Smernice 2013/55/EU
• Nariadenia Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007
• Nariadenia Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008
• Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008
• Nariadenia Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009

Charakteristika vzdelávacieho procesu:
Základnými formami vzdelávacieho procesu sú prednášky, semináre, klinické cvičenia, samoštúdium, kurzy, stáže, konzultácie, exkurzie a odborná ošetrovateľská prax, ktorá tvorí významnú časť pri celkovej výučbe. Modernou alternatívou výučby odborných predmetov je i e-learning.

Na seminároch, cvičeniach a odbornej ošetrovateľskej praxi si študent upevňuje teoretické, metodologické a praktické vedomosti a rozvíja návyky a zručnosti a spôsobilosti potrebné na zvládnutie študijného odboru.

Prednášky vedú profesori, docenti, významní odborníci z vedeckých pracovísk a odborní asistenti. Odbornú ošetrovateľskú prax v prirodzených podmienkach vykonávajú interní a externí vysokoškolsky kvalifikovaní odborníci z ošetrovateľstva.

Kontrola štúdia sa uskutočňuje v súlade s charakteristikou kreditného systému ECTS. Štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou záverečnej práce.