Projekty

Zoznam aktuálnych projektov:

 • Názov programu:
  New Agenda for Nurse Educator Education in Europe
  Začiatok riešenia: 09/2020 Koniec riešenia: 08/2023
  Koordinátor projektu: prof. Leena Salminen, Fínsko
  Spoluriešitelia z KOŠ:
  doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., PhDr. Dana Zrubcová, PhD., PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
  Trojročný projekt výskumu  a  vývoja  v  rámci  ERASMUS+,  koordinovaný  profesorkou  Leena Salminen  z  Katedry ošetrovateľských vied,  University of Turku vo Fínsku. Činnosť pracovnej skupiny projektu sa začala v septembri  2020. Jeho cieľom je zjednotenie edukácie  vyučujúcich  ošetrovateľstva v rámci Európy. Partnermi projektu sú: University of Turku, Fínsko  (koordinátor);  University of Eastern Finland,  Fínsko;  University of Malta,  Malta;  The University of Edinburgh, Škótsko; International Iniversity of Catalania, Španielsko; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko.  https://new-nurse-educator.utu.fi/

Zoznam ukončených projektov:

PROGRAMY AGENTÚRY NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA – APVV

 • Názov programu: APVV-09-RNP-049 Researching complex Interventions for nursing
  Akronym programu: Reflection
  Začiatok riešenia: 01/2011 Koniec riešenia: 03/2016
  Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
  Cieľom projektu bolo skúmanie komplexných intervencií v ošetrovateľstve v rámci troch hlavných aktivít:
  1. vytvorenie Európskej interdisciplinárnej siete výskumníkov v ošetrovateľstve,
  2. zdieľanie vedomostí a expertíz organizovaním letných škôl pre začínajúcich ošetrovateľských výskumníkov v Európe používaním kurikula výskumných metód komplexných intervencií,
  3. vytvorenie programov výskumu prenosu výsledkov výskumu do praxe v ošetrovateľstve.
 • Názov programu: APVV-0532-10 Psychometrická analýza a syntéza existujúcich nástrojov na diagnostikovanie úzkosti a zvládania záťaže v ošetrovateľstve
  Začiatok riešenia: 05/2011 Koniec riešenia: 10/2014
  Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD.
  Spoluriešitelia z KOŠ: doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD., PhDr. Andrea Solgajová, PhD., Mgr. Mária Semanišinová

PROGRAMY KULTÚRNEJ A EDUKAČNEJ GRANTOVEJ AGENTÚRY – KEGA

 • Názov programu: KEGA-022UKF-4/2020 Implementácia ošetrovateľských intervencií do multimediálnych technológií v príprave sestier 2
  Začiatok riešenia: 01/2020 Koniec riešenia: 10/2022
  Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD.
  Spoluriešitelia z KOŠ: doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD., PhDr. Dana Zrubcová, PhD., PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD., PhDr. Erika Krištofová, PhD., PhDr. Melanie Beťková, PhD., PhDr. Andrea Solgajová, PhD., PhDr. Alica Slamková, PhD., PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD., PhDr. Alica Slamková, PhD., PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
  Projekt nadväzoval na ukončený projekt 018UKF-4/2016. Bol zameraný na prípravu súboru empiricky overených vybraných ošetrovateľských intervencií medzinárodného klasifikačného systému NIC pre prípravu sestier, vedúcich k získaniu výstupných kompetencií z pregraduálneho bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo.
 • Názov programu: KEGA-018UKF-4/2016 Implementácia ošetrovateľských intervencií do multimediálnych technológií v príprave sestier
  Začiatok riešenia: 01/2016 Koniec riešenia: 10/2018
  Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD.
  Spoluriešitelia z KOŠ: doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD., doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., PhDr. Dana Zrubcová, PhD., PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD., PhDr. Erika Krištofová, PhD., PhDr. Melanie Beťková, PhD., PhDr. Andrea Solgajová, PhD., PhDr. Alica Slamková, PhD., PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD., PhDr. Alica Slamková, PhD., PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
  Projekt bol zameraný na vytvorenie prvej originálnej databázy empiricky overených ošetrovateľských intervencií s využitím medzinárodných klasifikačných systémov v podmienkach slovenského a českého ošetrovateľského prostredia pre účely vzdelávania sestier.
 • Názov programu: KEGA-022UKF-4/2015 Multimediálna podpora vzdelávania členov interdisciplinárneho tímu so zameraním na paliatívnu starostlivosť
  Začiatok riešenia: 01/2015 Koniec riešenia: 12/2017
  Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Alica Slamková, PhD.
  Spoluriešitelia z KOŠ: doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD., PhDr. Miroslava Líšková, PhD., PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., Mgr. Mária Semanišinová
  Projekt bol zameraný na problematiku paliatívnej starostlivosti s využitím informačných a komunikačných technológií. Multimediálny nástroj doplnil prezenčné vzdelávanie študentov bakalárskeho štúdia ošetrovateľstvo. Riešením problémových úloh sa študenti oboznámili so špecifickými problémami paliatívnej starostlivosti.
 • Názov programu: KEGA-011UKF-4/2014 Edukácia a poradenstvo ako súčasť teleošetrovateľstva v domácej zdravotnej starostlivosti
  Začiatok riešenia: 01/2014 Koniec riešenia: 12/2016
  Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.
  Spoluriešitelia z KOŠ: PhDr. Miroslava Líšková, PhD., PhDr. Dana Zrubcová, PhD.,PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., Mgr. Mária Semanišinová
  Projekt riešil problematiku využívania informačných technológií pri ošetrovaní pacientov v domácej zdravotnej starostlivosti so zameraním na edukáciu a poradenstvo. Cieľom projektu bolo aplikovať nový ošetrovateľský prístup – teleošetrovateľstvo, zistiť názory sestier na jeho použitie v našich podmienkach a monitorovať záujem pacientov a rodinných príslušníkov o túto formu starostlivosti.
 • Názov programu: KEGA050UK-4/2013 Multimediálna e-učebnica ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
  Začiatok riešenia: 01/2013 Koniec riešenia: 12/2014
  Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
  Spoluriešitelia z KOŠ: doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
  Cieľom bolo vytvoriť multimediálnu vysokoškolskú učebnicu Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii. Bude dopĺňať prezenčné vzdelávanie študentov bakalárskeho štúdia v odbore ošetrovateľstvo. Cieľom programu bolo implementovať poznatky z oblasti špeciálnej chirurgie a ošetrovateľstva do vzdelávania formou e-learningu. Učebnica  prezentuje učivo spoločne s audio a video nahrávkami a spätnou väzbou v podobe autotestu.
 • Názov programu: KEGA-3/5283/07 : E- learningový modul vzdelávania vo výchove k zdraviu
  Začiatok riešenia: 1/2007 Koniec riešenia: 12/2008
  Vedúci riešiteľ: PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
  Spoluriešitelia z KOŠ: PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD., PhDr. Dana Zrubcová, PhD., PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD.
 • Názov programu: KEGA-3/3247/05 : Tvorba študijného programu “Vzdelávanie mentorov pre vyučovanie a štúdium, založené na klinickej praxi v odbore ošetrovateľstvo.” Overenie a zavedenie študijného programu do praxe
  Začiatok riešenia: 1/2005 Koniec riešenia:12/ 2007
  Vedúci riešiteľ: PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
  Spoluriešitelia z KOŠ: PhDr. Melanie Beťková, PhD.

PROGRAMY CELOŠKOLSKEJ GRANTOVEJ AGENTÚRY – CGA

 • Názov programu: VIII/13/2012 Psycho-sociálne potreby v kontexte ošetrovateľstva
  Začiatok riešenia: 03/2012 Koniec riešenia: 12/2014
  Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
  Spoluriešitelia z KOŠ: doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD., PhDr. Alica Slamková, PhD.,
  PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., PhDr. Dana Zrubcová, PhD., PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
  V súčasnej klinickej praxi psychosociálne potreby chorého zostávajú v úzadí pozornosti sestier. Ako príčiny vzniknutého stavu sa popisujú časové preťaženie sestier, nedostatok sestier na pracovisku ale aj nedostatočné zručnosti sestier v diagnostikovaní psychosociálnych potrieb chorého. Predstavovaný projekt bol zameraný na overenie klasifikačných systémov ošetrovateľstva pre diagnostikovanie psychosociálnych potrieb chorých.
 • Názov programu: VIII/14/2010 Anglický jazyk vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov
  Začiatok riešenia: 01/2010 Koniec riešenia: 12/2012
  Vedúci riešiteľ: Mgr. Mária Semanišinová
  Spoluriešitelia z KOŠ: PhDr. Dana Zrubcová, PhD., PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
 • Názov programu: VII/5/207 Použitie meracích a hodnotiacich nástrojov v ošetrovateľskej diagnostike
  Začiatok riešenia: 01/2007 Koniec riešenia: 12/2009
  Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
  Spoluriešitelia z KOŠ: PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., PhDr. Alica Slamková, PhD., Mgr. Mária Semanišinová, PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
 • Názov programu: VII/2/207 Neonatologická sesterská diagnostika v NANDA doménach
  Začiatok riešenia: 01/2007 Koniec riešenia: 12/2009
  Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD.
  Spoluriešitelia z KOŠ: doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD., PhDr. Erika Krištofová, PhD., PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD., Mgr. Mária Semanišinová

PROGRAMY UNIVERZITNEJ GRANTOVEJ AGENTÚRY – UGA

 • Názov programu: VIII/10/2009 Použitie nových trendov ošetrovateľstva v komunitnej starostlivosti
  Začiatok riešenia: 03/2009 Koniec riešenia: 12/2011
  Vedúci riešiteľ: PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
  Spoluriešitelia z KOŠ: Mgr. Mária Semanišinová, doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD., PhDr. Miroslava Líšková, PhD., PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.
 • Názov programu: VIII/9/2009 Potreby pacientov a dokumentácia v paliatívnej starostlivosti
  Začiatok riešenia: 01/2009 Koniec riešenia: 12/2011
  Vedúci riešiteľ: PhDr. Zuzana Schmidová, PhD.
  Spoluriešitelia z KOŠ: PhDr. Alica Slamková, PhD.

DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY

 • Názov programu: K3-UKF – Študenti ošetrovateľstva v procese uspokojovania kultúrno-spoločenských potrieb hendikepovaných osôb
  Začiatok riešenia: 4/2015 Koniec riešenia: 11/2015
  Vedúci riešiteľ: PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
  Spoluriešitelia z KOŠ: PhDr. Erika Krištofová, PhD.
  Odborní asistenti spolu so študentami KOŠ participovali na spoločnej aktivite FSVaZ v UKF v Nitre a zariadenia sociálnych služieb „KREATÍV“ Klasov pod názvom „XXL AKADÉMIA“. Celotýždňové edukačné činnosti boli zamerané na sociálny rozvoj a aktivizáciu vybraných hendikepovaných osôb v alternatívnom a prirodzenom akademickom prostredí, prostredníctvom edukácií, ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie a iné. Študenti ošetrovateľstva spolu s odborníkmi z praxe v príslušnom odbore, prostredníctvom sociálneho a zážitkového učenia podporili osobám so špeciálnymi potrebami osvojiť si elementárne poznatky o prírode, spoločnosti, kultúre a sebe samom, pripraviť ich na samostatné vykonávanie niektorých jednoduchých činností spojených s praktickým, bežným životom v ZSS.

ZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY

 • Názov programu: SK/06/A/F/PL-6012089: Uplatnenie akademizácie pregraduálneho praktického vzdelávania sestier prostredníctvom stáží študentov ošetrovateľstva v zdravotníckych zariadeniach krajín EÚ a EFTA
  Začiatok riešenia: 9/2006 Koniec riešenia: 5/2007
  Vedúci riešiteľ: PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
 • Názov programu: SK/05/A/F/PL-50112054: Odborná stáž pre študentov ošetrovateľstva v klinických zariadeniach nemocníc a v zariadeniach komunitnej starostlivosti v Nórsku, Nemecku, Českej republike
  Začiatok riešenia: 9/2005 Koniec riešenia: 6/2006
  Vedúci riešiteľ: PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
 • Názov programu: CZ/07/LLP-LdV/TOI/134001 – E-learning in Community Care
  Začiatok riešenia: 11/2007 Koniec riešenia: 10/2009
  Vedúci riešiteľ: doc.PhDr. Mária Boledovičová, PhD.
  Spoluriešitelia z KOŠ: doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD., PhDr. Erika Krištofová, PhD., PhDr. Dana Zrubcová, PhD., PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., PhDr. Andrea Solgajová, PhD., prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc., PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD., PhDr. Alica Slamková, PhD., PhDr. Miroslava Líšková, PhD., Mgr. Mária Semanišinová

SPOLUÚČASŤ NA RIEŠENÍ PROJEKTOV OSTATNÝCH KATEDIER

 • PhDr. Miroslava Líšková, PhD.  –  026UK-4/2017 Optimalizácia fyzikálneho kurikula – predpoklad pre vytváranie moderných didaktických prostriedkov v edukačnom procese lekárskych a nelekárskych študijných programov (KEGA) 2017-2019. Zodpovedný riešiteľ za UK Bratislava: RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD. Zodpovedný riešiteľ za UKF: PhDr. Monika Mankovecká, PhD.