História katedry

Katedra ošetrovateľstva vznikla 8. augusta 2002. Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre priznalo Ministerstvo školstva SR zo dna 17. júna 2002 na návrh akreditačnej komisie právo konať štátne skúšky v študijnom odbore bakalárskeho štúdia Ošetrovateľstvo. Po procese reakreditácie z júna 2004 bolo priznané právo uskutočňovať dennú a externú formu štúdia bez obmedzenia.

Základnou kvalifikáciou sestry v súlade s transformačnými zmenami v  zdravotníctve a ošetrovateľstve sa stal 1. stupeň vysokoškolského vzdelania – bakalársky. Stratégia WHO „Zdravie pre všetkých v 21. storočí“ vyžaduje tento stupeň vzdelania sestier a konštatuje, že musí byt založené na spôsobilosti. Akademická úroveň bakalárskeho titulu je podmienkou vykonávania praxe, registrácie sestry, ktorej odborná spôsobilosť pre prax je regulovaná zákonmi danej krajiny – to je nevyhnutné pre zaistenie ochrany verejnosti.

Na Slovensku vedie register Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Bratislave v súlade so zákonom č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením vlády č. 296/ 2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

Študijný program je pripravený podľa základných dokumentov:
• Mníchovská deklarácia (r. 2000)
• Zdravie pre všetkých v 21. storočí ( r. 1999)
• Strategické dokumenty WHO pre vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek (r. 2000)
• Bolonská deklarácia 1999 – Európsky vysokoškolský priestor

Zoznam preberaných právne záväzných aktov európskej únie:
• Smernica európskeho parlamentu a rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií v znení Smernice 2013/55/EU
• Nariadenia Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007
• Nariadenia Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008
• Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008
• Nariadenie Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009

Minimálnymi požiadavkami na pregraduálne štúdium sestier sú:
• minimálne vek 17 rokov a ukončené všeobecné vzdelanie v dĺžke 10 rokov alebo ukončenie kvalifikačného štúdia rovnocenného štandardu,
• dĺžka štúdia je 3–ročná, dennou aj externou formou,
• rozsah štúdia je 4600 hodín, z toho minimálne polovica odbornej ošetrovateľskej praxe,
• odborná ošetrovateľská prax sa realizuje v zdravotníckych zariadeniach a v komunite,
• ošetrovateľská prax je pod odborným vedením.

Jadrom študijného programu je teória a prax ošetrovateľstva, ako minimum sú zahrnuté pomocné predmety – medicínske a humanitné, informatika a cudzie jazyky.

Ošetrovateľstvo je praktická disciplína. Primárnosť praxe podčiarkuje dôležitosť spôsobilosti, ktorá má byt dosiahnutá postupne počas celého programu vzdelávania a praxe pod dohľadom vysokoškolsky vzdelanej sestry s udržiavanými klinickými kompetenciami. Klinické cvičenia a odborná prax je vykonávaná vo Fakultnej nemocnici v Nitre v ambulantnej a komunitnej zdravotnej starostlivosti.

V prístupovom konaní do EU prijalo Slovensko požiadavky na vzdelávanie sestier ako regulovanej profesie a práve splnenie týchto minimálnych požiadaviek, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre voľný pohyb sestier na trhu práce v rámci Európskej únie, majú naši študenti po absolvovaní štúdia zabezpečené automatické uznanie získanej kvalifikácie kdekoľvek v Európe.

Absolventi bakalárskeho štúdia získajú odbornú spôsobilosť na vykonávanie odborných pracovných činností spojených s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti. Uplatnia sa na klinických pracoviskách (nemocnice, ambulancie praktických lekárov, odborných lekárov, ADOS, kúpele, liečebné ústavy) a preventívnych odboroch (ÚVZ), v zdravotnej starostlivosti ambulantnej a ústavnej, v štátnej a neštátnej sfére. Uplatnenie nájdu aj v zariadeniach sociálnej starostlivosti – detské domovy, domovy a penzióny pre dôchodcov, stanice opatrovateľskej služby, ústavy pre hendikepované osoby, ako aj v oblasti pedagogického (klinické sestry – lektorky na vedenie klinických cvičení a odbornej praxe) a výskumného pôsobenia.